Punt de Servei

LOGO-ENDESA-WEB_edited.png

Des del 1992, ANPE Instal·lacions, hem sigut empresa col·laboradora d'Endesa, permetent-nos oferir un servei i assessorament integral i de qualitat, tant en l'atenció al client, com a les instal·lacions domèstiques, a petits negocis, a indústries i a vies/organitzacions d'àmbit públic. 
Ens posem de la mà dels clients a les nostres oficines de Mollet i Granollers per a ajudar-los amb totes les gestions relacionades amb els subministraments, productes i serveis oferits per Endesa.

Realització de tràmits i gestions presencials i vídeo atenció com a punt intermedi entre el client i la companyia subministradora Endesa o Energia XXI.

 • Altes i baixes de subministrament

 • Canvis de nom

 • Ampliacions i reduccions de potència

 • Sol·licituds de provisionals d'obres

 • Alta de nous subministraments

 • Sol·licitud de modificació o variants "Red cía"

 • Canvi de domiciliació bancària

 • Lectura del comptador

 • Emissió de còpies de factures

 • Sol·licituds de nous subministraments

 • Informació general de contracte

 • Assessoria Tarifària

 • Bo social

 
 

Cita prèvia

LOGO-ENDESA-WEB_edited.png

Demana la teva cita prèvia per estalviar-te les cues innecessàries, t'oferim cita prèvia presencial o per vídeo trucada

Mollet
del Vallès

Presencial

Vídeo atenció

Localització

Granollers

Presencial

Vídeo atenció

Localització

Cita prèvia

logo-energia-v2.png

Demana la teva cita prèvia per estalviar-te les cues innecessàries, t'oferim cita prèvia presencial o per vídeo trucada

Mollet
del Vallès

Presencial

Vídeo atenció

Localització

Granollers

Presencial

Vídeo atenció

Localització

Documentació necessària per efectuar tràmits

PROVISIONAL DOBRES


 • Llicència d’obres vigent emesa per l’Ajuntament.
 • Certificat de compliment de distàncies reglamentàries d’obres/construccions a línies elèctriques.
 • Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió segellat pels serveis territorials d’indústria.
 • CIF,NIF o Passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l’autorització corresponent.
 • Compte corrent per a la domiciliació de les factures.
 • Escriptura de constitució, en cas de societats.
ALTA D'UN COMPTADOR / NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PER HABITATGES


 • Cèdul·la d’habitabilitat o qualificació definitiva HPO (Habitatge de Protecció Oficial)
 • CIF,NIF o passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l’autorització corresponent.
 • Compte corrent per a la domiciliació de les factures.
 • Llicència de primera ocupació per a subministraments en edificis de nova construcció.
 • Referència cadastral de l’immoble (Escriptura, Impost IBI…)
 • Títol just: escriptura de propietat, contracte d’acreditació, document de compravenda,…
 • 1º Ocupació (Nou):
 • Certificat d’instalació elèctrica de baixa tensió(CIEBT), segellat pels serveis territorials d’Indústria.
 • 2º Ocupació:
 • Butlletí de reconeixement si la baixa anterior és inferior a un any. En cas contrari, acta d’inspecció o CIEBT segellat pels serveis territorials d’Indústria.
ALTA D'UN COMPTADOR / NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PER LOCALS I ZONES COMUNES


 • En cas de ser de primera ocupació, certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió (CIEBT) segellat pels serveis territorials d’Indústria.
 • En cas de ser de segona ocupació, butlletí de reconeixement si la baixa anterior és inferior a un any i la potència inferior a 20 KW. En cas contrari, o si es tracta d’un local de concurrència pública, CIEBT segellat pels serveis territorials d’Indústria.
 • CIF,NIF o passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l’autorització corresponent.
 • Compte corrent per a la domiciliació de les factures.
 • Llicència de primera ocupació per a subministraments en edificis de nova construcció.
 • Referència cadastral de l’immoble (Escriptura, Impost IBI…)
 • Escriptura de constitució en cas de societats i, si és una comunitat, acta de constitució.
BAIXA D’UN COMPTADOR


 • CIF, NIF o passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l’autorització corresponent.
 • Còpia de la factura de la llum
AMPLIACIONS O REDUCCIONS DE POTÈNCIA


 • CIF, NIF o passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l’autorització corresponent.
 • Còpia de la factura de la llum
 • Si es tracta d’un augment de potència, canvi de tensió o activitat, CIEBT segellat pels serveis territorials d’Indústria. S’accepta el butlletí de reconeixement per a ampliacions inferiors al 50% de la potència màxima admissible i sempre que la potència sigui inferior a 20 KW.
 • No cal presentar documentació tècnica en les reduccions ni en les ampliacions si no superen la potència màxima admissible.
CANVIS DE NOM DEL TITULAR


 • CIF,NIF o passaport. Si el client és una empresa, cal presentar el poder notarial o l’autorització corresponent.
 • Compte corrent per la domiciliació de les factures.
 • Títol just: escriptura de propietat, contracte d’arrendament, document de compravenda,…
 • Escriptura de constitució, en cas de societats.
 • En cas de subrogació per defunció, cal lliurar-ne el justificant.
 • No cal presentar documentació tècnica si no es modifica l’activitat ni la instal·lació i el contracte té una antiguitat inferior a 20 anys. En cas contrari, és necessari un butlletí de reconeixement segellat pels serveis territorials d’Indústria.
 • A més, com a punt de servei també realitzem les Ordres de Servei i les Avaries per a Endesa Distribució.