top of page

MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU

El contracte referent a la instal·lació i posada en funcionament d'una instal·lació solar fotovoltaica de ≤ 10 KW per a autoconsum sobre l'edifici inclourà al seu torn el manteniment preventiu com a correctiu de la instal·lació solar durant un any. Aquest contracte es renovés anualment fins que l'usuari decideixi cancel·lar-lo.

MANTENIMENT PREVENTIU

- Neteja del panell
- Control de la temperatura del panell
- Inspecció visual de possibles degradacions
- Control de les característiques elèctriques del panell
- Comprovació de possibles degradacions estructurals 
- Comprovació de l'estat de fixació de l'estructura a coberta
- Comprovació de l'estat de fixació de mòduls a l'estructura
- Comprovar la presa a terra
- Comprovació de l'aïllament
- Comprovació del funcionament

MANTENIMENT CORRECTIU
Aquest pla de manteniment s'aplicarà únicament quan per circumstàncies sobrevingudes, degudes a avaries en la instal·lació, sigui necessari esmenar el defecte d'aquesta.

- Visita a la instal·lació en un màxim de *48h
- Analitzar i realitzar un pressupost adequat dels treballs
- Esmenar correctament qualsevol incidència

260

Cada any

Vàlid fins a la cancel·lació

bottom of page